Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelő az

Overtones Alapfokú Művészet Iskola

székhelye:1132 Budapest, Visegrádi u. 17.

adószáma:18962918-1-41

képviseli:Baranyai Gyula, igazgató

e-mail:info@overtones.hu

 1. Az Adatkezelés céljaKépzésre jelentkezés.
 1. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján folyamatban van.
 2. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

4.1. Az Érintett online felületen megjelenő hirdetésre kattintva, egy jelentkezési űrlap kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

Az Érintett jelen tájékoztató elfogadásával és a jelentkezési űrlap kitöltésével önként hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje.

A jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően történő adatkezelést az Érintett fenntartás nélkül elfogadja és hozzájárulását a jelentkezési űrlap elküldésével megerősíti.

4.2. A hozzájárulás kiterjed a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, adatkezelési célnak megfelelő felhasználása, törlése és megsemmisítése.

 1. A kezelt adatok köre:

név, e-mail cím, telefonszám, milyen hangszeren tanuljon a gyermeke.

 1. A hirdetések elkészítését és online felületeken való hirdetését az Adatkezelő végzi.

A hirdetési kampányokat elsősorban a  www.facebook.com oldalon futtatja, szükség esetén (munkáltatói/hirdetői preferenciáknak megfelelő, speciális jelöltek toborzásánál) a Google adwords, www.instagram.com is indít hirdetési kampányokat.

 1. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzik.

Az Adatkezelő az Érintett részére -a meghirdetett szolgáltatással kapcsolatban- tájékoztató leveleket írhat, telefonon felkereshetik időpontegyeztetés céljából.

 1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

Az adatok hirdetésre való jelentkezéstől számított 24 hónapon belül törlésre kerülnek, de az Érintett kérésére, legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül az Adatkezelők törlik a rendszerükből.

Kérjük az Érintettet, hogy információs önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az info@overtones.hu e-mail vagy postai úton a 1132 Budapest, Visegrádi u. 17.. címre szíveskedjen megküldeni.

 

 1. Az Érintett személyes adataihoz hozzáférők köre:

a.az Adatkezelő munkatársai;

b.egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;

 1. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.
 2. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükséges.
 3. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.
 4. Az Érintett

a.tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

b.kérheti személyes adatainak helyesbítését;

c.kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;

d.kezdeményezheti adatai továbbítását;

e.tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

 1. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
 2. A személyes adatot törölni kell, ha

a.a kezelése jogellenes;

b.az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;

c.az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d.az adatkezelés célja megszűnt;

e.az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 1. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

 1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt kötelesek a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Kérjük az Érintettet, hogy információs önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az info@overtones.hu e-mail vagy postai úton a 1132 Budapest, Visegrádi u. 17. címre szíveskedjen megküldeni.

Ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

c.Honlap: www.naih.hu

d.Telefon: +36 (1) 391-1400

e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

————————————————————————————-

1.sz. melléklet

 

Személyes adatok törlése iránti kérelem

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti

jogommal élve kérem az alábbi személyes adataim törlését.

Az érintett neve:

………………………………………………………………………………………………….

Az érintett beazonosításához szükséges további adatok 1 :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

Törölni kívánt adatok:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem

megküldeni:…………………………………………………….

 

Kelt: …………………………………… ………………………………………….

 

Aláírás

 

1 az azonosításhoz szükséges az adatkezelő által kezelt személyes adat pl.

lakcím, születési idő, stb.